గోపనం అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

గోపనం

hiding, concealing

ఉచ్ఛారణ /goopanam/

నామవాచకం

  • 1

    hiding, concealing
  • 2

    preserving secretly
  • 3

    secrecy