ఛత్రం అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

ఛత్రం

ఉచ్ఛారణ /chatram/

నామవాచకం

ప్రాచీన సాహిత్య సంబంధి

  • 1

    umbrella, esp. an umbrella as a token of sovereignty