తెరతీయు అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

తెరతీయు

ఉచ్ఛారణ /teratiiyu/

అకర్మకక్రియ

  • 1

    to draw back a curtain

సకర్మకక్రియ

  • 1

    to uncover, reveal