దంగు అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

దంగు

ఉచ్ఛారణ /dangu/


దెంగు అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

దెంగు

sexual intercourse

(also dengu laaTa)

ఉచ్ఛారణ /dengu/

నామవాచకం

  • 1

    sexual intercourse

దెంగు అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

దెంగు

ఉచ్ఛారణ /dengu/

సకర్మకక్రియ

  • 1

    to have sexual intercourse with