పట్టణం అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

పట్టణం

town, city

(పట్నం)

ఉచ్ఛారణ /paTTaNam/

నామవాచకం

  • 1

    town, city