పైత్యం అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

పైత్యం

biliousness

ఉచ్ఛారణ /paytyam/

నామవాచకం

 • 1

  వైద్యశాస్త్రం biliousness
 • 2

  eccentricity, craziness
  paytyaana paDinaTLu maaTLaaDutunnaaDu he talks as if he was out his mind
 • 3

  kaaLidaasu kawitwam konta naa paytyam konta Kalidas' verse (the truth) is such and such, my version (partly fiction) is such and such (proverb meaning 'I have not stuck strictly to the truth')