పల్లకి అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

పల్లకి

palanquin

(పల్లకీ, పాలకి)

ఉచ్ఛారణ /pallaki/

నామవాచకం

  • 1

    palanquin

పల్లిక అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

పల్లిక

(పళ్లిక)

ఉచ్ఛారణ /pallika/

నామవాచకం

  • 1

    basket woven in a flat shape for winnowing, carrying earth, etc.
  • 2

    large basket for storing grain