తెలుగులో బట్ట యొక్క 4 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: బట్ట1బట్ట2బట్ట3బట్ట4

బట్టి1

ఉచ్ఛారణ /baTTi/

ప్రత్యయం

 • 1

  for, because of, on account of, by reason of, based on
  awi pondee maarpulni baTTi naalugu wibhaagaalugaa ceyyoccu we can divide them into four classes by reason of the changes that they undergo
 • 2

  in accordance with, according to, from
  dinni baTTi miiru grahincawaccu from this you can understand

తెలుగులో బట్ట యొక్క 4 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: బట్ట1బట్ట2బట్ట3బట్ట4

బట్టి2

because

ఉచ్ఛారణ /baTTi/

అవ్యయం

 • 1

  because
  goDuguNDa baTTi taDawakuNDaa waccEEnu because I had an umbrella I came without getting wet

తెలుగులో బట్ట యొక్క 4 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: బట్ట1బట్ట2బట్ట3బట్ట4

బట్టీ3

kiln

ఉచ్ఛారణ /baTTii/

నామవాచకం

 • 1

  kiln
  iTika baTTii brick kiln
 • 2

  still
  saaraayi baTTii still for distilling liquor

తెలుగులో బట్ట యొక్క 4 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: బట్ట1బట్ట2బట్ట3బట్ట4

బట్టె4

flow, stream

ఉచ్ఛారణ /baTTe/

నామవాచకం

 • 1

  flow, stream

తెలుగులో బట్ట యొక్క 4 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: బట్ట1బట్ట2బట్ట3బట్ట4

బొట్ట

ఉచ్ఛారణ /boTTa/

నామవాచకం

 • 1

  large basket with a narrow mouth for storing grain

తెలుగులో బట్ట యొక్క 4 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: బట్ట1బట్ట2బట్ట3బట్ట4

బొట్టె

child

ఉచ్ఛారణ /boTTe/

నామవాచకం

మాండలికం

 • 1

  child
 • 2

  son
 • 3

  daughter

తెలుగులో బట్ట యొక్క 4 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: బట్ట1బట్ట2బట్ట3బట్ట4

బట్ట

cloth

ఉచ్ఛారణ /baTTa/

నామవాచకం

 • 1

  cloth
  baTTa [lu] kaTTu to wear clothes
  batiki baTTa kaTTu to live, be alive, remain alive, survive (lit. to live and wear clothes)
  batiki baTTa kaDitee koNDaki wastaanu if I live (or if I survive) I will come to the hill (i.e., to the temple at Tirupati) are the words of a vow

తెలుగులో బట్ట యొక్క 4 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: బట్ట1బట్ట2బట్ట3బట్ట4

బట్ట

bald

ఉచ్ఛారణ /baTTa/

విశేషణం

 • 1

  bald
  baTTa tala waaDu baldheaded person

తెలుగులో బట్ట యొక్క 4 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: బట్ట1బట్ట2బట్ట3బట్ట4

బట్ట

dappled, mottled

ఉచ్ఛారణ /baTTa/

విశేషణం

 • 1

  dappled, mottled

తెలుగులో బట్ట యొక్క 4 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: బట్ట1బట్ట2బట్ట3బట్ట4

బట్ట

whites, leucorrhoea

ఉచ్ఛారణ /baTTa/

నామవాచకం

వైద్యశాస్త్రం

 • 1

  whites, leucorrhoea