బుడగ అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

బుడగ

bubble

ఉచ్ఛారణ /buDaga/

నామవాచకం

  • 1

    bubble

బుడిగి అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

బుడిగి

small pot

ఉచ్ఛారణ /buDigi/

నామవాచకం

  • 1

    small pot