వెల్లడి అవు అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

వెల్లడి అవు

(వెల్లడవు)

ఉచ్ఛారణ /wellaDi awu/

అకర్మకక్రియ

  • 1

    to be visible, be apparent, be revealed, become known