తెలుగులో వాడు యొక్క 4 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: విడు1వాడు2వాడు3వాడు4

విడు1

ఉచ్ఛారణ /wiDu/

అకర్మకక్రియ

 • 1

  to separate, part, be separated, be parted
 • 2

  to be loosened, be untied
 • 3

  (of a door, lock) to be opened
 • 4

  (of a flower) to open, bloom
 • 5

  to be scattered, be dispersed
  mabbu wiDindi the cloud dispersed

సకర్మకక్రియ

 • 1

  to separate, part
 • 2

  to leave, abandon, give up
  doowa wiDu to give way, make way
 • 3

  to loosen, undo, untie
 • 4

  to let go, release

తెలుగులో వాడు యొక్క 4 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: విడు1వాడు2వాడు3వాడు4

వేడు2

(వేడుకొను)

ఉచ్ఛారణ /weeDu/

సకర్మకక్రియ

 • 1

  to pray, beg, beseech, implore, entreat, plead

తెలుగులో వాడు యొక్క 4 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: విడు1వాడు2వాడు3వాడు4

వాడు3

to wither, fade

ఉచ్ఛారణ /waaDu/

అకర్మకక్రియ

 • 1

  to wither, fade

తెలుగులో వాడు యొక్క 4 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: విడు1వాడు2వాడు3వాడు4

వీడు4

he, this man

ఉచ్ఛారణ /wiiDu/

సర్వనామం

 • 1

  he, this man

తెలుగులో వాడు యొక్క 4 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: విడు1వాడు2వాడు3వాడు4

వాడు

to use

ఉచ్ఛారణ /waaDu/

సకర్మకక్రియ

 • 1

  to use

నామవాచకం

ప్రాచీన సాహిత్య సంబంధి

 • 1

  town, city
 • 2

  troupe of rope dancers and jugglers

తెలుగులో వాడు యొక్క 4 ప్రధాన అనువాదాలున్నాయి

: విడు1వాడు2వాడు3వాడు4

వాడు

he, that man

ఉచ్ఛారణ /waaDu/

సర్వనామం

 • 1

  he, that man

అకర్మకక్రియ

 • 1

  to be separated
 • 2

  to be loosened

 • 1

  golla waaDu shepherd
  caakali waaDu washerman
  koTTu waaDu shopkeeper
  paala waaDu milkman, milk vendor

సకర్మకక్రియ

 • 1

  to give up, abandon, leave