విజ్ఞానం అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

విజ్ఞానం

knowledge, learning

ఉచ్ఛారణ /wijñaanam/

నామవాచకం

  • 1

    knowledge, learning
  • 2

    wisdom
  • 3

    science