స్థానికుడు అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

స్థానికుడు

local person

ఉచ్ఛారణ /sthaanikuDu/

నామవాచకం

  • 1

    local person