స్నానం అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

స్నానం

bath[ing]

ఉచ్ఛారణ /snaanam/

నామవాచకం

  • 1

    bath[ing]