స్వార్థం అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

స్వార్థం

self-interest, self[ish] motive

ఉచ్ఛారణ /swaartham/

నామవాచకం

  • 1

    self-interest, self[ish] motive
    waakyamloo okee karta unnappuDu 'konu' ceerika swaartham suucistundi when the subject of a sentence is singular, the addition of 'konu' gives the meaning '(doing s.g) for o.s.'